ചരിത്രം

പ്രാചീനകാലവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പല പ്രധാന സ്ഥാപങ്ങളുടേയും ചരിത്രം അറിയാന്‍ കഴീയുന്നത് ഐതീഹ്യങ്ങളില്‍ നിന്നാണ് കണിച്ചുകുളങ്ങര ക്ഷേത്രത്തി¨ന്റെയും കഥ വിഭിന്നമല്ല. ഐതീഹ്യങ്ങളില്‍ അറവുകാട്ടമ്മ അറിഞ്ഞുവന്നു , കണ്ടാമംഗലത്തമ്മ കണ്ടുവന്നു, കണിച്ചുകുളങ്ങര അമ്മ കളിച്ചുവന്നു എന്നൊരു ചൊല്ലുണ്ട്. കളിച്ചുകുളങ്ങര എന്നത് പിന്നിട് കണിച്ചുകുളങ്ങര ആയിത്തീര്‍ന്നു .കണിച്ചുകുളങ്ങര അമ്മ കളിച്ചുവന്നത് കപ്പലില്‍ അണെന്നാണ് പറയുന്നത്.അന്നു കടലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഈ പ്രദേശത്ത് ദേവിയെത്തിയപ്പോള്‍ കപ്പലുടയുകയും ഒരു നമ്പൂതിരി ദേവിയെ ഇപ്പൊഴത്തെ സ്ഥാനത്ത് പ്രതിഷ്ഠിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ കപ്പലിന്റെ അവശിഷ്ടങ്ങള്‍ ക്ഷേത്രത്തിന്റെ കിഴക്കുവശത്തുള്ള വലിയ കുളത്തില്‍ കാണുമെന്ന് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എവിടുത്തെ എപ്പൊഴത്തെ തകില്‍ ഈ കുളത്തില്‍ നിന്നു കിട്ടിയതാണ് എന്ന് പറയപ്പെറ്റുന്നു.കാലപ്പഴക്കം കൊണ്ട് മൂടിപ്പോയ കുളം അടുത്തകാലത്ത് വ്യത്തിയാക്കിയപ്പോള്‍ പഴക്കം ചെന്ന പലതും ലഭിക്കുകണ്ടായി. ഈ കുളവും ദേവിയുമായി അഭേദ്യമായ ബന്ധമുണ്ടായിരുന്നു എന്നതിനാല്‍ കുളത്തിന് ചുറ്റും മതില്‍ കെട്ടി സംരക്ഷിച്ചുപോരുന്നു. ഈ കുളത്തിലാണ് ആറാട്ട് നടക്കുന്നത്. ഇതൊക്കെയാണ് ഈ നാട്ടില്‍ അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഐതിഹ്യം .