· ബന്ധപ്പെടുക ·

വിലാസം

    • സെക്രട്ടറി, കണിച്ചുകുളങ്ങര ദേവസ്വം, കണിച്ചുകുളങ്ങര, ആലപ്പുഴ.

    • ഫോണ്‍ നമ്പര്‍ : ഓഫീസ് : 0478 2862570
      S.N.D.P യുണിഎന്‍ ഓഫീസ് : 0478 2862791 , 286279

    • ഇമെയില്‍: secretary@kanichukulangaradevitemple.com