· വഴിപാടുകള്‍ ·

വഴിപാടുകള്‍

വഴിപാടുകള്‍ നിരക്ക് വഴിപാടുകള്‍ നിരക്ക്
ഇരട്ടിപ്പായസം 50 രൂപ കുരുതി 5 രൂപ
കൂട്ടുപായസം 25 രൂപ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി 100 രൂപ
പഞ്ചസാരപ്പാല്‍പ്പായസം 30 രൂപ മന്ത്രരക്തപുഷ്പാഞ്ജലി 10 രൂപ
എള്ളുനിവേദ്യം 25 രൂപ തുലാഭാരം 25 രൂപ
ശര്‍ക്കരപ്പായസം 25 രൂപ ഭഗവതി സേവ 40 രൂപ
അന്നപ്രാശ്നം 101രൂപ ഗണപതി ഹോമം 35 രൂപ
ത്രിമധുരം 10 രൂപ കറുക ഹോമം 50 രൂപ
ഒരു നേരം പൂജ 300രൂപ ത്യക്കൈവെണ്ണ 5 രൂപ
ദേവി പൂജ 50 രൂപ നെയ്യ് വിളക്ക് 5 രൂപ
വിഷ്ണുപൂജ 75 രൂപ പുറകു വിളക്ക് 5 രൂപ
നിത്യപൂജ 35 രൂപ നീരാഞ്ജനം 5 രൂപ
നവഗ്രഹ പൂജ 60 രൂപ എണ്ണ വിളക്ക് 5 രൂപ
രാഹുപൂജ 30 രൂപ ധാര 5 രൂപ
അഭിഷേകം 5 രൂപ നിറപറ 80 രൂപ
കൂവളമാല 5 രൂപ ഗരുഡന്‍ തൂക്കം വഴിപാട് 150 രൂപ
വെടി 5 രൂപ ചിക്കര വഴിപാട് 150 രൂപ
ദേവിപ്രസാദം 35 രൂപ അരിക്കൂത്ത് 50 രൂപ
ഗുരുദേവപൂജ 15 രൂപ തിരിപിടുത്തം 10 രൂപ
വാഹനപൂജ 100 രൂപ പുഴുക്ക് 5 രൂപ
പണപായസം 5 രൂപ പഞ്ചാമ്യതാഭിഷേകം 75 രൂപ
ഗുരുപൂജ ഗുരുപൂജ 150 രൂപ മഹാഗണപതി ഹോമം 200 രൂപ
മഹാഭഗവതി സേവ 250 രൂപ ആദിത്യപൂജ 250 രൂപ

വഴിപാടുകള്‍

വഴിപാടുകള്‍ നിരക്ക് വഴിപാടുകള്‍ നിരക്ക്
അറുന്നാഴിപ്പായസം 400 രൂപ അമ്യതേത്ത് 50 രൂപ
ഇരട്ടിപ്പായസം 50 രൂപ രക്തപുഷ്പാഞ്ജലി 5 രൂപ
കുരുതി പുഷ്പാഞ്ജലി 10 രൂപ ഒരു ദിവസം പൂജ 1001 രൂപ